Kompleksowe rozwiązania dla komercyjnego zagospodarowania odpadów

Seramat Commergy Group Kompleksowe rozwiązania dla komercyjnego zagospodarowania odpadów 2018-09-08T13:52:34+00:00

Grupa SERAMAT COMMERGY

Szwajcarska firma Seramat AG, na zaproszenie i przy współpracy z Domem Inwestycyjnym ANGELEO (angeleo.pl), wyraziła zainteresowanie i udzieliła swojego wsparcia dla strategicznego zamierzenia, aby Polska stała się globalną bazą dla kolejnych etapów w procesie komercjalizacji niemieckiej Technologii CCC, która pozwala na produkcję sztucznej ropy z wielu rodzajów odpadów organicznych oraz na alternatywne wykorzystanie węgla poprzez jego przerób na paliwo płynne lub gaz.

Konsekwencją porozumień wypracowanych pomiędzy Seramat i ANGELEO było powstanie spółki COMMERGY Solutions Sp. z o.o., która we wspólnej grupie Seramat-Commergy odpowiedzialna jest, na prawach globalnej wyłączności, za budowę instalacji produkcyjnych dla wszystkich komercyjnych aplikacji Technologii CCC.

Z czasem, na potrzeby możliwie optymalnej realizacji podjętego zamierzenia, stworzono kolejne wspólne podmioty:

COMMERGY Coal Sp. z o.o. – z prawem do globalnej wyłączności dla komercyjnego zastosowania Technologii CCC w procesie produkcji paliw płynnych z węgla kamiennego i brunatnego;

COMMERGY Waste Sp. z o.o. – z prawem do lokalnej wyłączności (na polskim rynku) dla wszystkich komercyjnych zastosowań Technologii CCC oraz z warunkowym prawem do regionalnej wyłączności na przerób lekkiej frakcji z całej Europy;

COMMERGY Agro Sp. z o.o. – z prawem do globalnej wyłączności na wykorzystanie Technologii CCC (biowęgiel) na potrzeby upraw szklarniowych oraz dla wzbogacania gleby i podłoża.

Głównym podmiotem w Grupie SERAMAT COMMERGY jest szwajcarska spółka akcyjna Seramat AG, która powstała 4-go maja 2011 roku. Spółka ta posiada w niczym nieograniczone globalne prawa do komercyjnego wykorzystania Technologii CCC w oparciu o stosowną umowę zawartą z podmiotem, który jest formalnym właścicielem patentu: Cold Conversion Technologies Inc.(Panama).

W grupie SERAMAT COMMERGY jest również bułgarska spółka BP Intech, która podpisała już dwie wstępne umowy z lokalnymi odbiorcami na dostarczanie im energii elektrycznej na bazie otrzymanych od nich odpadów plastikowych.

Technologia CCC

Technologia CCC (Cold Catalytic Conversion) pozwala na „olejifikację” wsadu w warunkach tzw. Zimnej Katalitycznej Konwersji.

W przeciwieństwie do powszechnie znanej i od dawna praktykowanej pyro-lizy – która oparta jest na procesie gazyfikacji, co konsumuje aż do 50% całej wytwarzanej w ten sposób energii – Technologia CCC polega na „olejifikacji” (de-oiling) materiału wsadowego w temperaturze 280°C – 360°C, przy zużyciu energetycznym jedynie na poziomie około 12% energii wytwarzanej.

Efektem tego procesu jest produkcja paliwa płynnego zbliżonego do ropy i gazu oraz stałych pozostałości, głównie w postaci czystego węgla.

W procesie CCC, określanym także mianem „termo-lizy”, dochodzi do cieplno-chemicznej dekompozycji materiałów organicznych – w obecności katalizatora oraz w warunkach zapewniających brak dostępu do tlenu – dzięki czemu następują jednoczesne zmiany w strukturze chemicznej (łańcuchy cząsteczek) oraz postaci fizycznej materiału wsadowego. Przy czym dla zwiększenia produkcji paliwa płynnego, do materiału wsadowego dodawany jest specjalnie dobrany mineralny katalizator.

Od 2014 roku zespół inżynierów zaangażowanych w rozwój Technologii CCC pracował nad możliwie najbardziej optymalną koncepcją produktową dla tej technologii, czerpiąc przy tym intensywnie z dotychczasowych operacyjnych doświadczeń branży utylizacji odpadów, głownie w Europie.

Efektem tych prac, po kilku wcześniej przepracowanych wariantach, jest obecna strategia produktowa Grupy pozwalająca na łatwiejszą skalowalność i na znacznie większą mobilność standardowej linii produkcyjnej. Nowa modułowa instalacja posiada również wyraźnie poprawioną efektywność ekonomiczną, głównie dzięki zastosowaniu nieruchomego reaktora i dodatkowej ilości skraplaczy.

Pilotażowa instalacja najnowszej generacji Technologii CCC zbudowana została w Bułgarii pod nadzorem Rudolfa Josta, technicznego szefa zespołu rozwijającego Technologię CCC, przy współpracy z lokalnym zespołem specjalistów, który już wcześniej posiadał cenne doświadczenia w projektowaniu i budowaniu instalacji do procesu pyrolizy.

Zobacz film przedstawiający instalację pilotażową dla pierwotnej wersji Technologii CCC, która była wykorzystywana przez okres ponad 2 lat (przy współpracy z Uniwersytetem w Kolonii) na potrzeby testów z zastosowaniem różnych materiałów wsadowych o charakterze organicznym. Przedstawiona na filmie instalacja, zbudowana pod Monachium, wykazała oczekiwaną efektywność Technologii CCC i pozwoliła na jej procesowe skalibrowanie.

 

video by Oleg Karnaukh

Komercyjne Aplikacje

Technologia CCC dokonuje przemiany odpadów organicznych – takich jak plastyk, opony, biomasa czy drewno – w wartościowe produkty energetyczne (ropa, gaz) z uniknięciem procesu spalania.

Technologia CCC może również służyć do utylizacji zużytych olejów silnikowych i przemysłowych, a także do rekultywacji ziemi skażonej produktami olejowymi.

Z testów przeprowadzonych wcześniej na instalacji badawczej w Monachium wynika, że Technologia CCC pozwala także na komercyjnie opłacalną produkcję ropy z węgla zmieszanego z wodorem lub takimi odpadami, które stanowią dostateczne źródło wodoru.

Przy czym najbardziej efektywnym sposobem na wytwarzanie ropy z węgla z wykorzystaniem Technologii CCC jest mieszanie węgla w zmielonej postaci z takimi odpadami, które zawierają wystarczające ilości wodoru: plastyki, odpady po-rafineryjne, biomasa, resztki poubojowe (jednak wyłączając opony).

Komercyjnie uzasadnioną alternatywą jest budowa specjalnej linii do produkcji wodoru w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji opartej na Technologii CCC, w celu wzbogacenia węgla czystym wodorem (w proporcji 3 do 1). Produktem ubocznym tego procesu jest wtedy czysta woda oraz energia elektryczna.

W procesie „olejifikacji” węgla odpady, stanowiące efektywne źródło niezbędnego wodoru, mieszane są z węglem w proporcji po 50%, jednak z możliwością zwiększeni udziału węgla aż do 75%, w zależności od jego procesowej jakości.

Oczekuje się, że efektywność takiego procesu produkcyjnego – przy założeniu wyjściowych proporcji wsadu 50%/50% – zbliżona będzie co najmniej do parametrów uzyskiwanych wyłącznie w oparciu o następujące materiały odpadowe:

  • w przypadku węgla kamiennego, dla tzw. lekkiej frakcji;
  • w przypadku węgla brunatnego, dla opon i odpadów gumowych.

Strategia Rozwoju

Standardowe linie produkcyjne oparte o Technologię CCC mają modułowy charakter, co pozwala na jednoczesną optymalizację procesów technologicznych i produkcyjnych oraz na daleko idącą elastyczność w dostosowaniu gotowego rozwiązania do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców.

Budowane moduły mają zdolność produkcyjną od 500 do 1’000 kg odpadów przerabianych na godzinę i mieszczą się w standardowych kontenerach. Przy czym instalacje te są prawdziwie ekologiczne, gdyż Technologia CCC jest wolna od wszelkich wyziewów, odorów czy emisji, za wyjątkiem śladowych ilości CO2 (w ramach europejskich norm).

W Technologii CCC nie dodaje się też żadnych dodatków chemicznych, a używane katalizatory są naturalnymi minerałami.

Podstawowe informacje dla pojedynczego standardowego modułu produkcyjnego:

  • pojemność: 1.000 kg / godzinę;
  • czas operacyjny: 24 godziny na dobę, 300 dni roboczych w roku, przez 15 lat;
  • produkcja: 16.800 kg ropy na dobę plus 2.000 kg czystego węgla.

Dalszy globalny i dynamiczny globalny rozwój grupy Seramat-Commergy wynikać będzie przede wszystkim z wyraźnej przewagi konkurencyjnej Technologii CCC w stosunku do innych dostępnych w świecie rozwiązań.

Uwaga:

Grupa SERAMAT COMMERGY nie sprzedaje swoich modułowych instalacji i jest wyłącznie zainteresowana budowaniem partnerskich lub wyłącznie komercyjnych relacji z potencjalnymi inwestorami lub branżowymi kontrahentami. 

Portfolio

COMMERGY Solutions Sp. z o.o.

KRS: 0000633220; REGON: 365210507; NIP: 7272804354

Podstawowym celem spółki COMMERGY Solutions jest prowadzenie zlokalizowanego w Polsce zakładu montażowego, w którym będzie miała miejsce pół-seryjna produkcja kontenerowych instalacji dla wszystkich komercyjnych aplikacji opartych na Technologii CCC.

Spółka COMMERGY Sp. z o.o. posiada na wyłączność prawa do Technologii CCC oraz do produkcji i dystrybucji wszystkich urządzeń oraz komponentów pozwalających na komercyjne zastosowanie tej technologii na całym świecie.

Przedmiotem działania spółki COMMERGY Solutions jest przede wszystkim oferowanie pełnych pakietów licencyjnych opartych na Technologii CCC, na podstawie których przygotowywane są kontenerowe instalacje produkcyjne dostosowane do potrzeb indywidualnych odbiorców. Umowy licencyjne obejmują również dostawę wszystkich wymaganych przez proces technologiczny komponentów (w tym specjalnie dobranych katalizatorów) oraz niezbędną obsługę serwisową.

COMMERGY Waste Sp. z o.o.

Spółka COMMERGY Waste posiada prawa do lokalnej wyłączności (na polskim rynku) dla wszystkich komercyjnych zastosowań Technologii CCC oraz z warunkowym prawem do regionalnej wyłączności na przerób lekkiej frakcji z całej Europy.

COMMERGY Coal Sp. z o.o.

Spółka COMMERGY Coal posiada prawa do globalnej wyłączności dla komercyjnego zastosowania Technologii CCC w procesie produkcji paliw płynnych z węgla kamiennego i brunatnego.

Zespół

Obecna udoskonalona wersja Technologii CCC, autorsko zoptymalizowana do skali mobilnej instalacji kontenerowej, wypracowana została przez w składzie:

Rudolf Jost

Karim Benkebil

Borislav Velichkov

Dobromir Donkov

Udział Domu Inwestycyjnego ANGELEO w rozwoju grupy Seramat-Commergy.

Dom Inwestycyjny ANGELEO (www.angeleo.pl) jest aktywnym współtwórcą strategii rozwoju międzynarodowej grupy SERAMAT COMMERGY, która odpowiedzialna jest za globalną komercjalizację Technologii CCC.

KONTAKT